احداث کارخانه جات فراسازان توتون آپادانا
حضور وزیر محترم صنعت و معدن جهت مراسم شروع احداث کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا
15
مراسم افتتاح کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا
14
حضور وزیر محترم صنعت و معدن جهت مراسم شروع احداث کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا
13
مراسم احداث کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا
12
حضور وزیر محترم صنعت و معدن جهت مراسم شروع احداث کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا
11
حضور وزیر محترم صنعت و معدن جهت مراسم شروع احداث کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا
10
حضور وزیر محترم صنعت و معدن جهت مراسم شروع احداث کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا
9
حضور وزیر محترم صنعت و معدن جهت مراسم شروع احداث کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا
8
حضور وزیر محترم صنعت و معدن جهت مراسم شروع احداث کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا
7
حضور وزیر محترم صنعت و معدن جهت مراسم شروع احداث کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا
6
حضور وزیر محترم صنعت و معدن جهت مراسم شروع احداث کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا
5
مراسم احداث کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا
4
حضور وزیر محترم صنعت و معدن جهت مراسم شروع احداث کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا
3
مراسم احداث کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا
2
مراسم احداث کارخانه جات شرکت فراسازان توتون آپادانا